mgraphic View my profile

มาทบทวนงานกันหน่อย

posted on 16 Apr 2011 12:25 by mgraphic

เริ่มจากชิ้นนี้ก่อน
ต่อมาก็เป็นเหล่าบรรดาปูน้อย render 2d shade
พลาดไม่ได้สำหรับพวกเขา จากไดโนมาสเตอร์
นอกจากนั้นยังมีจากเรื่องอินทรีย์

edit @ 16 Apr 2011 22:17:07 by mgraphic

ต้นไม้

posted on 01 Dec 2010 14:59 by mgraphic

Recommend